Nyheter i tandvårdsstödet

Regler för det statliga- och landstingets tandvårdsstöd fr.o.m. 2013-01-01

1) För de allra flesta utbetalas tandvårdsstödet från Försäkringskassan.

Detta består av:

A: Allmänt tandvårdsbidrag – ATB som utgår till alla vuxna den första juli varje år.
Bidragets storlek beror på åldern:

150 kr per år till personer 30 – 74 år
300 kr per år till personer 20 – 29 år och från 75 år.

Tandvårdsbidraget kan sparas i högst två år och bidraget dras av från tandvårdsräkningen efter överenskommelse med tandläkaren/tandhygienisten.

B: Högkostnadsskydd som grundar sig på det av staten fastställda referenspriset för varje tandvårdsåtgärd. Högkostnadsskyddet börjar gälla när man uppnår ett sammanlagt referenspris över 3000 kr. Efter detta får man ersättning med: 50 % för kostnader med ett referenspris mellan 3000 och 15 000 kr
85 % för kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kr
Den del av åtgärdskostnaden som överstiger referenspriset berättigar inte till högkostnadsskydd.

C: Särskilt tandvårdsbidrag – STB, som riktar sig till den som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa. Bidraget är högst 600 kr per halvår och gäller enbart för undersökning och förebyggande tandvård. Ett läkarintyg på speciell blankett, SOSFS 2012:16, som utfärdas av sjukvården krävs. Detta intyg uppvisas för tandläkaren eller tandhygienisten.

Kriterier för rätt till STB

 1. Muntorrhet p.g.a. långvarig läkemedelsbehandling.
 2. Muntorrhet p.g.a. strålbehandling i öron-, näs-, mun-, eller halsregionen.
 3. Sjögrens syndrom
 4. KOL som ordinerats syrgas eller näringsdryck.
 5. Cystisk fibros
 6. Ulcerös kolit
 7. Chrons sjukdom
 8. Tarmsvikt
 9. Frätskador på tänderna p.g.a. anorexi, bulimi eller refluxsjukdom
 10. Svårinställd diabetes
 11. Dialysbehandling
 12. Immunosupprimerad p.g.a. läkemedelsbehandling
 13. Organtransplantation

2) En del patienter är istället berättigade tandvårdsstöd från Landstinget.

Detta består av:

D: Nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade gäller personer som:

 1. omfattas av LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
 2. kommunen har hälso- och sjukvårdsansvaret för enligt hälso- och sjukvårdslagen, t.ex. vårdhems- och vissa äldreboenden.
 3. får hemsjukvård
 4. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personer som omfattas av 2 eller 3 ovan.

För att få rätt till Nödvändig tandvård krävs ett intyg som utfärdas av t.ex. vissa distriktssköterskor, medicinsk ansvariga sjuksköterskor och vissa handläggare. Detta intyg sänds till landstinget och när det godkänts utfärdas ett vitt tandvårdskort. De personer som är berättiga till Nödvändig tandvård får sin tandvårdsbehandling för 150 kr per besök hos tandläkare och 100 kr per besök hos tandhygienist. Avgiften räknas också in i sjukvårdens högkostnadsskydd.

E: Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling gäller viss tandvård för särskilda patientgrupper efter att tandläkaren förhandsprövat behandlingen hos Landstingets tandvårdsenhet. Läkarremiss kan också krävas. Grupperna omfattar tandvård:

 1. till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet.
 2. till följd av defekt som orsakats av sjukdom I käkområdet eller ansiktet.
 3. till följd av tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall.
 4. på patienter som skall genomgå ett kirurgiskt ingrepp eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett krav.
 5. på patienter som p.g.a. sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått förändringar I munslemhinnan.
 6. på patienter som genomgår utredning där det finns misstanke om ett odontologiskt samband med grundsjukdomen.
 7. på patienter som genomgår strålbehandling I öron-, näs-, mun-, eller halsregionen.
 8. på patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller smärtregionen.
 9. på patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapne.
 10. för extremt tandvårdsrädda personer.
 11. för patienter som får tandfyllningar utbytta p.g.a. avvikande reaktioner mot dentala material.
 12. för patienter som får tandfyllningar utbytta som ett led I medicinsk rehabilitering.
 13. för patienter som fått frätskador på tänderna orsakade av anorexi, bulimi eller refluxsjukdom och som är medicinskt rehabiliterade.

De personer som är berättiga till tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling får sin tandvårdsbehandling för 150 kr per besök hos tandläkare och 100 kr per besök hos tandhygienist. Avgiften räknas också in i sjukvårdens högkostnadsskydd.

F: Tandvård för personer med stort tandvårdsbehov p.g.a. långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning omfattar personer som har svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling p.g.a.:

 1. svår psykisk funktionsnedsättning
 2. Parkinsons sjukdom
 3. multipel skleros
 4. cerebral pares
 5. reumatoid artrit
 6. systemisk lupus erythematosus
 7. sklerodermi
 8. amyotrofisk lateralskleros
 9. orofacial funktionsnedsättning
 10. symtom som kvarstår sex månader efter en stroke
 11. sällsynt diagnos och stora svårigheter att sköta sin munhygien, stora svårigheter att genomgå tandvårdsbehandling eller orofaciala symtom.

Ett läkarintyg på speciell blankett, SOSFS 2012:17, som utfärdas av sjukvården krävs alltid. Detta intyg skickas till Landstingets tandvårdsenhet, som efter godkännande utfärdar ett blått tandvårdskort. Detta berättigar sedan till s.k. bastandvård i enlighet med avgifterna i den öppna hälso- och sjukvården d.v.s. 150 kr per besök hos tandläkare och 100 kr per besök hos tandhygienist. Avgiften räknas också in i sjukvårdens högkostnadsskydd.

Information gällande våra parkeringsplatser

Vi har flyttat tre av våra patientparkeringsplatser. Tre platser är kvar på ordinarie plats, tre platser är mot vår huskropp. Vänligen uppmärksamma att ni tar rätt plats. Välkommen till kliniken!